Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
osobowych (dalej „RODO”). Poniżej przedstawiam informacje o sposobie przetwarzania Państwa
danych osobowych.
1. Administrator danych:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych jest adwokat Wojciech Michalik, Kancelaria Adwokacka, ul. Nawojowska 29/6,
33-300 Nowy Sącz,

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować pod adresem:
e-mail: michalik@moadwokaci.pl
lub
Kancelaria Adwokacka adwokata Wojciecha Michalika, ul. Nawojowska 29/6, 33-300 Nowy
Sącz,

3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel przetwarzania
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego

4. Przekazywanie danych:
Dane osobowe mogę przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem
wykonania ciążących na nas obowiązków (Sądy, Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
– podmiotom umożliwiającym mi dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
– podmiotom wspierającym mnie w prowadzonej działalności na moje zlecenie,

5. Czas przechowywania danych:
Jako Administrator jestem zobowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane
przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego
funkcjonowania prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.
Dane przechowuję przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte w umowach, pełnomocnictwach, przekazanych dokumentach

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

 

Dokumenty związane z rękojmią Dokumenty dotyczące rękojmi będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuję narusza przepisy RODO, posiadacie
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów i rozliczenia prowadzonej
działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

7.Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany:
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w
ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek
decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie
wpływać na moich Klientów.
W ramach wykonywanych czynności korzystam z plików cookies w ten sposób, że w sposób
zautomatyzowany jest obserwowany i analizowany ruch na mojej stronie, jednakże w ramach tych
czynności nie przetwarzam danych osobowych w rozumieniu RODO.