Wygrana z Raiffeisen Bank International AG. – umowa o kredyt we frankach nieważna. Wyrok nieprawomocny.

W dniu 04 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w sprawie  Sygn. akt  I C 972/22 z powództwa reprezentowanego przeze mnie Klienta przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą  w Warszawie o ustalenie ewentualnie o ustalenie i zapłatę:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr ………………..zawarta przez powódkę …………………….. z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (następcą prawnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółki Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) sporządzona w dniu 11 października 2007 roku i zawarta w dniu 15 października 2007 roku w Nowym Sączu jest nieważna w całości,
  2. zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 6 417,00 zł (sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów procesu.